Regulamin Sklepu Internetowego RoiSie.pl

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu
 3. Rejestracja Klientów w Sklepie
 4. Zasady zawierania umowy sprzedaży
 5. Doręczenie
 6. Sposoby płatności
 7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
 8. Gwarancja; Reklamacje
 9. Dane osobowe
 10. Płatności Cykliczne
 11. Postanowienia końcowe
 12. ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.roisie.pl jest przez: Roi Się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000772475, NIP 524-288-16-79, REGON 382611549, kapitał zakładowy 50000 zł; zwaną dalej „Sprzedającym”
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy produktów na odległość, bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem www.roisie.pl zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu
 3. Informacje na temat produktów oraz usług Sprzedającego zamieszczone są na stronie internetowej sklepu pod adresem roisie.pl
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Sprzedający lub Administrator danych osobowych – właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod stroną internetowąroisie.plprzez Roi Się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawa
  • Sklep -prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod stroną roisie.pl
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące; także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności prawnejzapośrednictwemSklepuniezwiązanejbezpośredniozjejdziałalnościągospodarcząlub zawodową,zgodniez221k.c.
  • Produkt/-y – asortyment dostępny w Sklepie będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym
  • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w sposób poprawny dokonała rejestracji Konta w Sklepie.
  • Konto – zbiór poprawnie wypełnionych danych w trakcie rejestracji Konta przez Użytkownika Sklepu, które są przechowywane w Sklepie oraz w systemach teleinformatycznych Sprzedającego. Za pomocą Konta Użytkownik nabywa prawo do zawierania Umów sprzedaży. Utworzone w procesie rejestracji konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem. Konto i login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, która umożliwia podgląd produktów dodanych przez Klienta w momencie składania zamówienia.
  • Płatność Cykliczna – rozwiązanie pozwalające na cykliczne obciążanie karty płatniczej wskazanej w momencie zawierania Umowy abonamentowej przez Klienta zgodnie z Regulaminem Płatności Cyklicznej z wykorzystaniem integratora płatności Dotpay.
  • Panel Klienta – funkcjonalność Sklepu, która umożliwia przy użyciu indywidualnego loginu i hasła zarządzać między innymi swoimi Danymi Osobowymi
  • Dane Osobowe – zbiór danych wypełnionych w trakcie zakładania Konta. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym, prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem emailowym:wplastrze@roisie.ploraz przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu
  • Zamówienie – deklaracja woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i określające istotne jej warunki.
  • Umowa sprzedaży / Umowa abonamentowa – w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży / Umowa abonamentowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
 5. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: ul. Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawa. Adres ten właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu, a przede wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • w celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresieu zyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
  • korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarki internetowe w wersji:
   • Internet Explorer w wersjach 11 i wyższych,
   • Opera w wersjach 62 i wyższych,
   • Mozilla Firefox w wersjach 64 i wyższych,
   • Google Chrome w wersjach 72 iwyższych,
   • Microsoft Edge w wersjach 40 i wyższych.
 1. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane zkorzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych dopotrzeb usługobiorców. Pliki cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce. Po złożeniu zamówienia możliwe jest skasowanie plików cookie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. 
 3. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust.1 pkt2, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objęte są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
 1. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
  • adres IP,
  • wersja przeglądarki,
  • rodzaj przeglądarki,
  • host,
  • system operacyjny.

§ 3 Rejestracja Klientów w Sklepie

 1. Rejestracja konta przez Klienta w Sklepie jest dobrowolna oraz bezpłatna.
 2. Prowadzenie konta przez Sprzedającego jest bezpłatne.
 3. Rejestracjakontanastępuje poprzez poprawne wypełnienieformularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://roisie.pl/shop/Etap rejestracji konta na stronie internetowej roisie.plkończy się w momencie akceptacji Regulamin Sklepu oraz wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie.
 4. W momencie dokonanie poprawnej rejestracji, Użytkownikowi otrzymuje dostęp do Konta, co stanowi możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta).
 5. Informacja o poprawnej rejestracji konta jest w momencie otrzymania wiadomość potwierdzającej rejestrację na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 6. Jedną z funkcjonalności Konta jest dostęp do Panelu Klienta. Zamieszczając dane w Koncie, Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://roisie.pl/polityka-prywatnosci  stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu
 7. Użytkownik może w każdym momencie edytować swoje dane na poziomie Panelu Klienta.
 8. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.

§ 4 Zasady zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce. „Dostawy” pod adresem: https://roisie.pl/dostawa
 3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową roisie.pl. Poprzez dodanie towaru przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu (tj. dodanie Produktu do „Koszyka”)  
 4. Zamówień dokonywać mogą Konsumenci oraz Klienci.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamów i zapłać”.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Serwis przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Na adres e-mailowy zarejestrowany w Panelu Klienta zostaje przesłane Klientowi potwierdzenie Zamówienia.
 9. Faktura VAT będzie dostarczona wyłącznie drogą elektroniczną w momencie wysłania towaru do Klienta.
 10. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:
  • odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. Wówczas Sprzedający zwraca pełna kwotę na numer konta.
  • odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. Wówczas Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.
 11. W przypadku braku towaru, informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.
 12. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
 13. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego,
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Dotpay – w chwili autoryzacji transakcji.
 14. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

§ 6 Doręczenie

 1. Sprzedający dostarcza Produkty jedynie na terenie Polski.
 2. Sprzedający realizuje zamówienie począwszy od następnego dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie złożone zamówienia Sprzedający stara się realizować jak najszybciej. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej opcji dostawy.
 4. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia.
 5. Produkt zamówiony w Sklepie jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem dostępnych w Sklepie firm kurierskich.
 6. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostająwydłużoneoczasrealizacjiprzelewu(Sklepprzystępujedorealizacjizamówieniapozaksięgowaniuwpłatynakoncie).
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Sposoby płatności

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Płatność za Produkt może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 10 1140 2004 0000 3702 7851 2351
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay;
  • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu dotpay;
  • płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera
 3. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:

Bank: mBank S.A

Nr konta: 10 1140 2004 0000 3702 7851 2351

Odbiorca: Roi Się Sp. z o.o.

Adres odbiorcy: ul. Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawa,

Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail).

§ 8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia stanowiącego załącznik niniejszego regulaminu przed jego upływem na adres: wplastrze@roisie.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sprzedawca zwróci Klientowi płatność dokonaną przez Klienta, w tym ceny Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Zwrot płatności nastąpi w przeciągu 5 dni od otrzymania i sprawdzenia Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłata, jakiego użył Klient w momencie składania Zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu.
 4. Jeżeli zwrot obejmuje Produkt zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Produkty, które obejmuje dana transakcja.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
 7. Wraz ze zwracanym Produktem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  • której przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • której przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 1. Klient może odesłać Produkt na adres siedziby spółki Roi Się dostępny na stronie internetowej https://roisie.pl

 

§ 9 Gwarancja; Reklamacje

 1. ObowiązkiemSprzedającegojestdostarczenieKlientowiProduktubez
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad oraz wyprodukowane zgodnie zobowiązującymiprzepisamiwzakresiejakości.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Produkt w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego, zawierającego podstawowe dane, jak: Imię, Nazwisko, adres e-mail Klienta, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji wraz z fizycznym otrzymaniem przez sprzedającego Towar. O sposobie rozpatrzenia reklamacji produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

 1. Przekazane dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sprzedającego na przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
 2. Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym w celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), zawierania i wykonywania z Klientem umowy sprzedaży na produkty z oferty Sklepu, jej zmiany oraz rozwiązania, jak również rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, a po wyrażeniu odrębnej zgody również w celach marketingowych, a w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi dedykowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest obsługa zarejestrowanych Kont Użytkowników oraz realizacja procesu reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawalub adresem poczty elektronicznej: IOD@roisie.pl).
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wiadomości o nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych Użytkownika, może on zwrócić się do niego z prośbą o ich uzupełnienie lub uaktualnienie. Brak uzupełnienia lub uaktualnienia danych może wiązać się ze skierowaniem do Użytkownika odpowiedniego ostrzeżenia, zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych funkcjonalności w ramach Sklepu, zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a nawet bezpowrotnego usunięcia Konta. Z chwilą bezpowrotnego usunięcia Konta administrator usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika. Usunięcie danych może zostać wstrzymane do chwili zaspokojenia możliwych roszczeń wynikających z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator może udostępnić dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem i gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych, wskazanych w obowiązku informacyjnym Administrator
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń z uwzględnieniem ustępu 6, a w przypadku Newslettera do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 9. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celów określonych w § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11 Płatności Cykliczne

 1. Zawarcie umowy abonamentowej przez stronie roisie.pljest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na Płatności Cykliczne.
 2. Umowa abonamentowa stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Transakcje w ramach Płatności Cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji Użytkownika w serwisie Sprzedającego i systemach Dotpay.
 4. Rejestracja będzie miała na celu uwierzytelnienie Klienta zlecającego Płatności Cykliczne i będzie dokonywana w następujący sposób:
  • chcąc dokonać płatności za Pakiet w serwisie Sprzedającego, Klient akceptuje warunki rejestracji umożliwiającej uruchomienie Płatności Cyklicznych,
  • Sprzedający przekieruje Klienta do systemu Dotpay, w którym dokona pierwszej płatności rejestrującej kartę do usługi Płatności cyklicznych. Rejestracja karty odbywa się z użyciem metody uwierzytelnia karty kodem 3-D Secure,
  • po autoryzacji płatności (rejestracji karty), Dotpay prześle do Sprzedawcy unikalny numer identyfikujący Kartę i Klienta ( tzw. „Token”), pozwalający na wykonywanie kolejnych Płatności cyklicznych zgodnie ze zleceniem Klienta,
  • rejestracja karty zostanie zakończona pozytywnie, o ile Klient zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Dotpay.
 5. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, Dotpay ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Sprzedający podejmie działania zmierzające do ustalenia z Klientem problemów z obciążeniem karty.
 6. Rezygnacja z Płatności cyklicznych może nastąpić w każdym momencie i na każde żądanie Klienta
 7. Sprzedawca powiadomi poprzez wskazany adres e-mailowy w procesie rejestracji Klienta , co najmniej 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej jeśli:
  • od ostatniej płatności upłynęło więcej niż sześć miesięcy,
  • wygasł okres próbny, oferta wstępna lub promocja na usługę Płatności Cyklicznych,
  • zmianie uległy zasady lub warunki wykonywania Płatności Cyklicznych i nie ograniczają się do zmiany terminów oraz wysokości pobieranych opłat.
 8. Sprzedawca na 7 dni przed zbliżającym się terminem płatności informować będzie Klienta o zbliżającym się terminie Płatności cyklicznej.
 9. Sprzedający będzie na bieżąco informował Klienta o każdym opóźnieniu w realizacji usługi lub wysyłki towaru.
 10. Zmiana terminów oraz wysokość pobieranych opłat, zmiana sposobu obliczania opłaty wymaga ponownego uzyskania zgody Klienta na realizację Płatności cyklicznych według nowych warunków.
 11. Dane kartowe będą przechowywane w sposób zabezpieczony przez Dotpay.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową.
 2. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
 3. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w serwisie Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:
  • pocztą pod adresem: Smoleńska 70/23, 03-528 Warszawa,
  • za pośrednictwem e-mail: wplastrze@roisie.pl

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.